نسخه چاپی

ارتباط با مدیران «سمت»

تلفن خانه : ٢-٤٤٢٤٦٢٥٠ و ٤٤٢٤٨٧٧٦

نشانی سازمان : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام، کدپستی : ١٤٦٣٦٤٥٨٥١

صندوق پستی : ١٤١٥٥/٦٣٨١

پست الکترونیک : info@samt.ac.ir

دورنگار : ٤٤٢٤٨٧٧٧-٤٤٢٤٦١٢١

سامانه پیامکی سازمان سمت : ٥٠٠٠٤٤١٤١٤

نام و نام خانوادگی سِمَت تلفن مستقیم پست الکترونیکی
دكتر محمد ذبیحی رئیس سازمان ٤٤٢٤٦٠٩٠
٤٤٢٤٦٠٨٠

دكتر محمد ذبیحی
معاون پژوهشی ٤٤٢٤٨٧٧٩
٤٤٢٤٦٢٦٦

دكتر محمدرضا سعیدی معاون نظارت علمی و فنی
٤٤٢٦٣٣٠٩ saeedi@samt.ac.ir
دکتر ابراهیم رضایی معاون اجرایی ٤٤٢٤٦٢٥٣
دورنگار: ٤٤٢٤٦١١٥
rezaee@samt.ac.ir
دكتر حمیدرضا خادمی
رئیس پژوهشکده ٤٤٢٦٣٣١٥ m.ahmadi@samt.ac.ir
دکتر شهره روغنی مدیر همکاری‌های علمی بین المللی تلفکس: ٤٤٢٦٣٣١٤ int@samt.ac.ir
دكتر مهدی زارع بهرام آبادی
مدیر امور پژوهشی ٤٤٢٤٨٧٧٩ zare@samt.ac.ir
دكتر محمود جوان مدیر تدوین و آماده سازی ٤٤٢٦٣٣٠١ javan@samt.ac.ir
جواد ایرجی مدیر روابط عمومی و رئیس واحد نشر الکترونیک ٤٤٢٦٣٣١٠ Iraji@samt.ac.ir
Epublish@samt.ac.ir

مدیر حراست ٤٤٢٤٦١٥١
پیامک ارتباطی ( ٣٠٠٠٦٣٦٦٦٦ )
hrst @samt.ac.ir
شهرام ولی زاده مدیر چاپ و نشر ٤٤٢٤٦١١٦ info@samt.ac.ir
مهدی عسکری مدیر امور مالی ٤٤٢٤٨٧٨٠ askari@samt.ac.ir
پاکنوش کیانی مدیر امور اداری ٤٤٢٤٦٢٥٣ info@samt.ac.ir
سهراب احمدی مسئول واحد انفورماتیك ٤٤٢٤٦١٠١ it@samt.ac.ir
محمدامین کاظم زاده مدیر بازاریابی و فروش ٦٦٤٠٨١٢٠
دورنگار:  ٦٦٤٠٥٦٧٨

عبدالرضا محمدی رئیس دفتر ریاست ٤٤٢٤٦٠٨٠
٤٤٢٤٦٠٩٠
a.mohammadi@samt.ac.ir
reza7453@yahoo.com
سید امیر غروی اشقلی
مسئول اداره کنترل موجودی ٤٤٥٣٤٤٤٥
نمابر: ٤٤٥٣٤٤٤٦
info @samt.ac.ir

به روز رسانی : یکشنبه ٧ بهمن ١٣٩٧