نسخه چاپی

ارتباط با مدیران «سمت»

تلفن خانه : ٢-٤٤٢٤٦٢٥٠ و ٤٤٢٤٨٧٧٦

نشانی سازمان : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام، کدپستی : ١٤٦٣٦٤٥٨٥١

صندوق پستی : ١٤١٥٥/٦٣٨١

پست الکترونیک : info@samt.ac.ir

دورنگار: ٤٤٢٤٨٧٧٧-٤٤٢٤٦١٢١

نام و نام خانوادگی سِمَت تلفن مستقیم پست الکترونیکی
دکتر احمد احمدی رئیس سازمان ٤٤٢٤٦٠٩٠
٤٤٢٤٦٠٨٠
ahmadi @samt.ac.ir
دكتر محمدرضا سعیدی معاون اجرایی ٤٤٢٤٦٢٥٣
دورنگار: ٤٤٢٤٦١١٥
saeedi @samt.ac.ir
دکتر سید رسول موسوی مشاور رئیس در امور بین الملل تلفکس: ٤٤٢٦٣٣١٤ int @samt.ac.ir
دكتر حسین هاجری معاون پژوهشی ٤٤٢٤٨٧٧٩
٤٤٢٤٦٢٦٦
hajari @samt.ac.ir
دكتر مهدی احمدی رئیس پژوهشکده ٤٤٢٦٣٣١٥ m.ahmadi @samt.ac.ir
دكتر شهره روغنی مدیر امور پژوهشی ٤٤٢٤٨٧٧٩ rowghani @samt.ac.ir
دكتر محمود جوان مدیر تدوین و آماده سازی ٤٤٢٦٣٣٠١ javan @samt.ac.ir
جواد ایرجی رئیس واحد نشر الکترونیک ٤٤٢٦٣٣١٠ Iraji @samt.ac.ir
Epublish @samt.ac.ir
جواد ایرجی مدیر حراست ٤٤٢٤٦١٥١
پیامک ارتباطی ( ٣٠٠٠٦٣٦٦٦٦ )
hrst @samt.ac.ir
محمدرضا یعقوبی مدیر چاپ و نشر ٤٤٢٤٦١١٦ info @samt.ac.ir
مهدی عسکری مدیر امور مالی ٤٤٢٤٨٧٨٠ askari @samt.ac.ir
پاکنوش کیانی مدیر امور اداری ٤٤٢٤٦٢٥٣ info @samt.ac.ir
مهندس زهره احمدی مسئول واحد انفورماتیك ٤٤٢٤٦١٠١ it @samt.ac.ir
سیمین هاشمی مدیر روابط عمومی تلفكس: ٤٤٢٤٦٢٦٠ hashemi @samt.ac.ir
دکتر سید حسین کاظمی مدیر بازاریابی و فروش ٦٦٤٠٨١٢٠
دورنگار:  ٦٦٤٠٥٦٧٨
kazemi @samt.ac.ir
عبدالرضا محمدی رئیس دفتر ریاست ٤٤٢٤٦٠٨٠
٤٤٢٤٦٠٩٠
a.mohammadi @samt.ac.ir
reza7453 @yahoo.com
شهرام ولیزاده مسئول انبار ٤٤٥٣٤٤٤٥
نمابر: ٤٤٥٣٤٤٤٦
info @samt.ac.ir

به روز رسانی 95/11/20