نسخه چاپی

طرح‌های پژوهشی درحال اجرا

١- دولت طولونیان

٢- تاریخ اسلام به روایت اهل حدیث با تکیه بر تاریخ خلیفه‌بن خیاط (بازنمایی)

٣- مبانی كلامی تاریخ‌نگاری اسلامی

٤- تاریخ اجتماعی شیعیان. مرحله اول : كلیات

٥- ترجمه موسسات عصر صفوی

٦- تاریخ زندگانی امام باقر (ع)

٧- نقش اصحاب امامان شیعه( ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی « تاریخنگاری»

٨- تاریخ زندگانی امام حسن مجتبی (ع)

٩- تاریخ زندگانی امام كاظم(ع)

١٠- نقش اصحاب امامان شیعه (ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی

١١- اصول و فنون مشاوره و روان‌درمانگری

١٢- مشاوره‌ی پیش از ازدواج

١٣- روان‌شناسی تربیتی

١٤- روش‌های تربیتی در قرآن كریم(ج٣)

١٥- فلسفه‌ی تعلیم و تربیت در تمدّن اسلامی(حكمت متعالیه)

١٦- روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویكرد واقعیت نهادی آن

١٧- بررسی جریان‌های تفسیری

١٨- مكاتب تفسیری(ج4)

١٩- اعتبار سنجی منابع روایات تفسیرشیعه

٢٠- معیارپذیری تفسیر قرآن كریم

٢١- تاریخ تفسیر (ج٢)

٢٢- تدوین قرن هفتم از طرح تاریخ تفسیر(ج٢)

٢٣- تدوین قرن هشتم از طرح تاریخ تفسیر(ج٢)

٢٤- پژوهشی در هرمونتیك و نظریه‌های تفسیر

٢٥- روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویكرد واقعیت نهادی آن

٢٦- عدالت اقتصادی با نگرش اسلامی

٢٧- اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی

٢٨- درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی‌برداری اقتصادی از منابع طبیعی

٢٩- فلسفه اقتصاد رفاه: بررسی مقایسه ای نگرش اسلامی و متعارف

٣٠- الگوی رفتار تولیدكننده در اقتصاد اسلامی

٣١- ماهیّت بشر و اندیشه‌ی سیاسی در قرآن

٣٢- مشاركت سیاسی در تفاسیر معاصر قرآن

٣٣- اندیشه‌ی اجتماعی علّامه طباطبایی

٣٤- اندیشه‌ی اجتمای شریعتی

٣٥- درآمدی بر ایده‌ی عدالت اجتماعی در اندیشه‌ی شهید صدر

٣٦- سبکِ زندگی

٣٧- اندیشه های اجتماعی شهید مطّهری

٣٨- اصول روان درمانگري و مشاوره با رويكرد مذهبی

٣٩- اجتماعی‌سازی با رویکرد اسلامی

٤٠- علم‌النّفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

٤١- آموزشِ حکمتِ اشراق

٤٢- آیینِ گنوسی(ترجمه)

٤٣- روان‌شناسی، دین و معنویت(ترجمه)

٤٤- مبانی اندیشه‌ی سیاسی در اسلام

٤٥- بازخوانی نظم و امنیت اجتماعی از منظر اسلام

٤٦- مبانی وروش تفسیر موضوعی

٤٧- تاریخ فلسفه‌ی جدید و معاصر

٤٨- سِقط جنین از منظر اخلاقی

٤٩- عرفان اهل بیت(ع)

٥٠- آینده‌ی انقلاب اسلامی

٥١- فقه معاملاتِ بانكی

٥٢- مسئولیتِ مدنی ناشی از نقضِ حریم خصوصی معنوی

٥٣- مستشرقان و حدیث

٥٤- روش‌ تحقیقات فلسفی

٥٥- حکمتِ عملی به مثابه فلسفه علوم انسانی

٥٦- فلسفه و منطق تحقیقات علمی در علوم انسانی

٥٧- معنا و كاربرد آن در فلسفه(پژوهش‌های تطبیقی میان فلسفه تحلیلى و علم اصول فقه)

٥٨- تاریخ و سیره‌ی پیامبر اعظم(ص)

٥٩- فطرت

٦٠- درسنامه‌ی معاد

٦١- فلسفه‌ی علم اصول

٦٢- داروینیسم؛ الهیات یا الحاد؟.

٦٣- اقتصاد كلان با رویكرداسلامی

٦٤- اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی با تأکید بر مبانی

٦٥- تفسیر آیات اقتصادی

٦٦- مالیه‌ی بین‌الملل

٦٧- مبانی مالی اسلامی

٦٨- مبانی و روش‌شناسی مالی اسلامی

٦٩- اصول بیمه‌ی اسلامی

٧٠- مدیریت ریسك با مبانی اسلامی

٧١- اقتصاد ایران

٧٢- معرفت‌شناسی در قران

٧٣- قواعد تفسیر قرآن

٧٤- فلسفه‌ی روانشناسی

٧٥- روانشناسی اعتیاد

٧٦- روانشناسی قرآن و حدیث

٧٧- مفاهیم روانشناختی قرآن

٧٨- روانشناسی اخلاق

٧٩- تربیتِ دینی

٨٠- تربیت در قرآن و روایات

٨١- فلسفه‌ی تعلیم و تربیتِ اسلامی

٨٢- فلسفه‌ی تربیتِ دینی

٨٣- درآمدی بر تربیتِ اخلاقی در اسلام

٨٤- سر تحوّل تعلیم و تریت در اسلام

٨٥- تجارت بین‌الملل اسلامی