نسخه چاپی

آیین‌نامه شورای نظارت و تأیید نهایی کتاب

برای نظارت بیشتر بر کتاب‌های مدوّن و انطباق آنها با سیاست‌های اصولی سازمان و بالا بردن سطح کیفی آثار منتشر شده و رفع موانع احتمالی در مسیر انتشار کتاب‌ها، شورایی با وظایف مندرج در این آیین‌نامه از تاریخ 73/5/29 تشکیل می‌شود. تصمیمات گرفته شده در این شورا لازم‌الاجراست.

ماده 1. اعضای شورا

1. رئیس «سمت»، رئیس شورا؛

2. معاون پژوهشی «سمت»؛

3. مدیر پژوهشی «سمت»؛

4. نماینده اداره ویرایش؛

5. یک یا دو نفر متخصص در رشته ذیربط با دعوت معاون پژوهشی؛

تبصره 1: در غیاب رئیس شورا اداره جلسات بر عهده معاون پژوهشی «سمت» است.

تبصره 2: دبیر شورا از طرف شورا انتخاب می‌شود.

ماده 2. وظایف شورا

1. بررسی و تأیید نهایی قراردادهای مصوب گروه‌های پژوهشی؛

2. بررسی و تأیید کلیه بعد از تدوین؛

3. تعیین تکلیف قراردادها و کتاب‌هایی که بنا به دلایلی متوقف می‌شوند. از قبیل عمل نکردن صاحب اثر به تعهدات مندرج در قرارداد؛ برخورد با مشکل خاصی در حین ویرایش؛ از بین رفتن اولویت چاپ، برخورد با مشکلات فنی در تولید.

ماده 3. دستورالعمل اجرایی

1. دبیر شورا موظف است قراردادهای مصوب گروههای پژوهشی را پس از تکمیل فرمهای مخصوص شناسنامه کتاب و ضمیمه کردن سایر مدارک لازم از قبیل نتیجه ارزیابی کارشناسان با ذکر نام و مشخصات و اظهار نظر اداره ویرایش در مرحله ارزیابی نمونه کار، به تصویب اعضای شورا برساند.

2. دبیر شورا موظف است بعد از تدوین، کتاب را به همراه مدارک لازم آن برای تأیید نهایی به شورا منتقل کند.

3. لازم است معاونت پژوهشی به محض برخورد با مشکلات مذکور در بند 3-2 اقدام به رفع مانع کند و در صورت ضرورت نتیجه اقدامات را به شورا منتقل کند.

4. مصوبات شورا بلافاصله به واحدهای ذیربط اعلام شود.

تبصره: تنظیم دستور جلسات و دعوت از اعضا به عهده دبیر شوراست.