معاونت نظارت علمی- فنی

معاون اجرایی «سمت»: دکتر محمدرضا سعیدی

مرتبه علمی:  استادیار

پست الكترونيك:  saeedi@samt.ac.ir

تلفن: 

نمابر: