مدیریت برنامه‌ریزی

 

مدیر برنامه‌ریزی: سیدرضا میرابراهیمی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد اقتصاد

 

معرفی

مدیریت برنامه ریزی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست است. وظیفه اصلی این مدیریت پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه- بودجه تفصیلی و اصلاحیه های بعدی آن- برنامه عملیاتی سالانه می باشد.

 

برخی از اهم وظایف و اختیارات:

بررسی و پیشنهاد اصلاح نمودار سازمانی

پیش بینی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه

تهیه، تنظیم و مبادله بودجه تفصیلی و اصلاحیه های بعدی آن

تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای

تهیه برنامه و دستورالعمل آموزش ضمن خدمت کارکنان

تهیه گزارش عملکرد اعتبارات سالانه

انجام امور مربوط به هیات امناء

تاریخ به روز رسانی: یکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩۷