نسخه چاپی

آگهی مزایده عمومی و یک مرحله‌ای

**********************************

سازمان (سمت) در نظر دارد نسبت به فروش ملک خود (شامل سوله ، سرایداری و باغ) به ابعاد تقریبی 85×59 متر مربع به مساحت 5007 متر مربع واقع در شهریار، روبروی پمپ بنزین وحیدیه؛ از طریق برگزاری مزایده عمومی و یک مرحله‌ای به متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. مبلغ کارشناسی برآوردی برای خرید ملک به میزان 44.200.000.000 ریال می‌باشد. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از روز چهارشنبه موّرخ 25/7/1397 حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه موّرخ 7/8/1397 به نشانی تهران؛ بزرگراه جلال آل‌احمد؛ غرب پل یادگار امام؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)؛ اداره حقوقی مراجعه نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست مبلغ 2.500.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت‌نامه بانکی اقدام نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز شنبه موّرخ 19/8/1397 به نشانی فوق‌الذکر می‌باشد.

جلسه بازگشایی پاکات در روز ‌یک‌شنبه موّرخ 20/8/1397 رأس ساعت 14 با حضور سایر اعضاء کمیسیون معاملات در دفتر معاونت محترم اجرایی تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است سازمان (سمت) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه؛ در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مالی واصله مختار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار دو نوبت آگهی در روزنامه کثیر الانتشار کشوری به عهده برنده مزایده می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر: تلفن: 44263316 ، سایت samt.ac.ir