اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Istisna Contract and Securities : Applications of Istisna in Islamic Financial Markets
كد كتاب : 1705
اول ، 1392
دکتر محمد نقی نظر پور
978-964-8092-56-1
قيمت : 90000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه مفيد
سمت

چاپ شده
Introduction for Public Finance in Islam
كد كتاب : 1348
اول ، 1389
مجيد رضايي دواني
978-964-530-451-3
قيمت : 30000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه مفيد