نسخه چاپی
زبان‌شناسي


سمت

زبان زنده : درآمدی بر انسان‌ شناسی زبان‌ شناختی

Living Language : An Introduction to Linguistic Anthropology

كد كتاب : 2071

اول ، 1396

لورا ام. اهرن

978-600-02-0425-9

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

راهنمای کتیبه‌ های فارسی میانه ( پهلوی ساسانی )

A Guide to Middle Persian Inscriptions ( Sasanian Pahlavi )

كد كتاب : 1998

اول ، 1395

دکتر محمود جعفری دهقی

978-600-02-0303-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

Metaphor : A Practical Introduction

كد كتاب : 1838

اول ، 1393

زُلتن کوِچش

978-600-02-0080-0

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام آوایی زبان فارسی

Phonetic System of the Persian Language

كد كتاب : 1703

دوم ، 1396

دکتر محمود بی‌ جن ‌خان

978-964-530-904-4

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رده ‌شناسی زبانهای ایرانی (جلد دوم)

Typology of Iranian Languages (volume 2)

كد كتاب : 1691

سوم ، 1396

دکتر محمد دبیر مقدم

978-964-530-888-7

قيمت : 310000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

رده ‌شناسی زبانهای ایرانی ( جلد اول )

Typology of Iranian Languages ( Volume 1 )

كد كتاب : 1690

دوم ، 1393

دکتر محمد دبیرمقدم

978-964-530-887-0

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ مطالعات زبان‌ شناسان مسلمان

Landmarks in Linguistic Thought III : The Arabic Linguistic Tradition

كد كتاب : 1648

اول ، 1391

کیس ورستیگ

978-964-530-835-1

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ذهن : درآمدی بر علوم شناختی

Mind : Introduction to Cognitive Science

كد كتاب : 1599

چهارم ، 1396

پاول تاگارد

978-964-530-771-2

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آواشناسي : بررسي علمي گفتار

Phonetics : The Scientific Study of Speech

كد كتاب : 1542

پنجم ، 1396

دكتر گلناز مدرسي قوامي

978-964-530-704-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر زبان‌ شناسي شناختي : نظريه‌ ها و مفاهيم

An Introduction to Cognitive Linguistics : Theories and Concepts

كد كتاب : 1420

ششم ، 1396

دكتر محمد راسخ مهند

978-600-02-0096-1

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پژوهشی در صوت‌ شناسی فارسی جديد : آهنگ و ويژگيهای وابسته

Studies in the Phonetics and Phonology of Modern Persian : Intonation and Related Features

كد كتاب : 1396

اول ، 1389

دكتر جليل توحيدی

978-964-530-517-6

قيمت : 30500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان فارسی و رايانه : برگزيده مقالات از : كنفرانس بين‌ المللی سالانه انجمن كامپيوتر ايران ، كنفرانس مهندسی برق ايران و ... (جلد دوم)

Persian Language and Computer: Selected Papers from: The annual International Conference of Computer Society of Iran... (Volume 2)

كد كتاب : 1342

اول ، 1389

دكتر حسين صامتی ، دكتر محمود بی جن خان

978-964-530-441-4

قيمت : 77500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبان فارسی و رايانه : برگزيده مقالات از: كنفرانس بين‌ المللی سالانه انجمن كامپيوتر ايران ، كنفرانس مهندسی برق ايران و ... (جلد اول)

Persian Language and Computer : Selected Papers from : The annual International Conference of Computer Society of Iran... (Volume 1)

كد كتاب : 1341

اول ، 1389

دكتر حسين صامتی ، دكتر محمود بی جن‌ خان

978-964-530-440-7

قيمت : 73500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مكاتب زبان ‌شناسي نوين در غرب

Modern School of Linguistics in the West: A Part of Western Linguistics

كد كتاب : 1261

پنجم ، 1396

پيتر آ. ام. سورن

978-964-530-339-4

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاريخ زبان شناسی (بخشی از كتاب زبان شناسی در غرب)

A History of Linguistics

كد كتاب : 1168

ششم ، 1396

پيتر آ. ام. سورن

978-964-530-247-2

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر زبان شناسي معاصر

Contemporary Linguistics: An Introduction

كد كتاب : 1118

هفتم ، 1394

ويليام ا. گريدي ، مايكل دابروولسكي ، مارك آرنف

978-964-530-190-1

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی صرف

An Introduction to Morphology

كد كتاب : 1102

نهم ، 1395

دكتر ويدا شقاقی

978-964-530-173-4

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روايت‌شناسي : درآمدي زبان‌شناختي - انتقادي

Narrative : A Critical Linguistic Introduction

كد كتاب : 1094

دوم ، 1393

مايكل تولان

978-964-530-163-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واج‌ شناسي : رويكردهاي قاعده ‌بنياد

Phonology Rule-Based Approaches & Their Applications in Persian

كد كتاب : 1068

ششم ، 1393

دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

978-964-530-128-4

قيمت : 125000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول دستور زبان

Principles of Grammar

كد كتاب : 1030

ششم ، 1393

دكتر ارسلان گلفام

978-964-530-081-2

قيمت : 45000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گرايشهای نوين در زبانشناسی و آموزش زبان ( جلد دوم )

New Trends in Linguistics and Language Teaching : Proceeding of ICOLLT 1 ( Vol. 2 )

كد كتاب : 979

اول ، 1384

جمعي از مؤلفان

964-530-025-8

قيمت : 22500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گرايشهای نوين در زبانشناسی و آموزش زبان ( جلد اول )

New Trends in Linguistics and Language Teaching

كد كتاب : 978

اول ، 1384

جمعي از مؤلفان

964-530-024-x

قيمت : 21500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دستور زبان فارسي ( واژگان و پيوندهاي ساختي )

Persian Grammar ( The Lexical Categories and Merge )

كد كتاب : 968

هشتم ، 1396

دكتر مهدي مشكوة الديني

978-964-530-806-1

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واج‌ شناسي ( تحليل نظام آهنگ زبان فارسي )

Phonology : Analyzing the Intonation System of Persian

كد كتاب : 946

چهارم ، 1392

دكتر محرم اسلامي

978-964-459-992-7

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

واج‌ شناسي : نظريه بهينگي

Phonology Optimality Theory

كد كتاب : 930

پنجم ، 1394

دكتر محمود بي جن خان

978-964-459-978-1

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

شيوه استدلال نحوي

Syntactic Argumentation

كد كتاب : 914

هفتم ، 1396

دكتر علي درزي

978-964-530-513-8

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

كاربرد شناسي زبان

Pragmatics George Yule

كد كتاب : 857

هشتم ، 1396

دكتر محمد عموزاده مهديرجي ، دكتر منوچهر توانگر

978-964-459-901-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

زبانشناسي نظري : پيدايش و تكوين دستور زايشي ( ويراست سوم: با تجدید نظر اساسی)

Theoretical Linguistics : Emergence and Development of Generative Grammar (Third Edition : Extensively Revised)

كد كتاب : 771

نهم ، 1396

دكتر محمد دبيرمقدم

978-600-02-0353-5

قيمت : 370000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر روانشناسي زبان

An Introduction to Psycholinguistics

كد كتاب : 655

یازدهم ، 1396

دني استاينبرگ

978-964-459-691-9

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر زبانشناسي معاصر ( جلد دوم )

Contemporary Linguistics : An Introduction (2)

كد كتاب : 555

دوم ، 1384

ويليام اگرادي ، مايكل دابروولسكي ، مارك آرنف

978-964-459-586-8

قيمت : 24500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي بر زبانشناسي معاصر ( جلد اول )

Contemporary Linguistics : An Introduction (1)

كد كتاب : 551

دوم ، 1384

ويليام اگرادي ، مايكل دابروولسكي ، مارك آرنف

978-964-459-581-3

قيمت : 25500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نحو زبان فارسي ( بر پايه نظريه حاكميت و مرجع گزيني )

Persian Syntax (A G. B-Based Analysis)

كد كتاب : 226

هفتم ، 1389

دكتر سيدعلي ميرعمادي

978-964-530-129-1

قيمت : 50500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نگاهی به زبان ( يك بررسی زبانشناختی)

The Study of Language ( An Introduction )

كد كتاب : 136

سیزدهم ، 1395

جورج يول

978-964-459-136-5

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->