نسخه چاپی
اقتصاد


سمت

درآمدی بر فلسفه اقتصاد

An Introduction the Philosophy of Economics

كد كتاب : 2145

اول ، 1396

دکتر یداله دادگر

978-600-02-0540-9

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مدل های پیشرفته رشد اقتصادی

Advanced Economic Growth Models

كد كتاب : 2142

اول ، 1396

دکتر کاظم یاوری

978-600-02-0530-0

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانکداری اسلامی بین الملل

International Islamic Banking

كد كتاب : 2123

اول ، 1396

دکتر مهدی رضوی و دکترحسن گلمرادی آدینه وند

978-600-02-0507-2

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانکداری اسلامی

Islamic Banking

كد كتاب : 2119

اول ، 1396

دکتر محمدنقی نظرپور، دکتر سیدعباس موسویان و دکتر ایوب خزائی

978-600-02-0503-4

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

روش شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن

Methodology of Islamic Economics with an Institutional Fact Approach

كد كتاب : 2110

اول ، 1396

حسن آقا نظری

978-600-298-166-0

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزیابی اقتصادی طرح ها (موضوعات پیشرفته)

Economic Appraisal of Projects (Advanced Topics)

كد كتاب : 2105

اول ،‌ 1396

دکتر امیرحسین مزینی

978-600-02-0485-3

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

English for the Students of Economics

كد كتاب : 2079

اول ، 1396

دکتر الهه ستوده نما ، دکتر ماری ویرجینیا ری احمدی

978-600-02-0442-6

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

Islamic Considerations in Muslim Business Relations

كد كتاب : 2076

اول ، 1396

دکتر هادی غفاری

978-600-02-0456-3

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد شهری

Urban Economy

كد كتاب : 2072

اول ، 1396

دکتر نعمت‌ الله اکبری

978-600-02-0445-7

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

أسس القطاع العام فی الاقتصاد الاسلامی

كد كتاب : 2012

اول ، 1396

حسن آقا نظري

978-600-02-0330-6

قيمت : این کتاب در خارج از ایران به فروش می‌رسد ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

Tracing the Development of the Economic Thoughts of Muslim Thinkers

كد كتاب : 2000

اول ، 1395

دکتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط

978-600-02-0286-6

قيمت : 285000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانکداری تطبیقی

Comparative Banking

كد كتاب : 1961

اول ، 1394

دکتر ابراهیم رضایی

978-600-02-0259-0

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحلیل اقتصادی آموزش

Economic Analysis of Education

كد كتاب : 1950

اول ، 1394

دکتر وحید مهربانی

978-600-02-0238-5

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ارزیابی اقتصادی طرحها ( اقتصاد مهندسی )

Economic Evaluation of Projects ( Engineering Economics )

كد كتاب : 1921

اول ، 1394

دکتر امیر حسین مزیّنی

978-600-02-0195-1

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد مالی ( جلد دوم )

Financial Economics

كد كتاب : 1904

دوم ، 1396

فرانک جِی. فابوزی ، ادوین اچ. نیو، گوفو زو

978-600-02-0170-8

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد خرد ( 3 ) : تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی

Microeconomics (3) : The Analysis of Economic Behaviors in Islamic Framework

كد كتاب : 1901

اول ، 1394

دکتر مرتضی عزتی

978-600-02-0159-3

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد

Basic Dimensions in Ethics and Economics

كد كتاب : 1886

اول ، 1394

دکتر یداللّه دادگر

978-600-02-0136-4

قيمت : 105000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

حقوق تجارت ( ویژه دانشجویان رشته‌ های علوم اقتصادی و بازرگانی )

Commercial Law ( for the Students of Economic and Commercial Sciences )

كد كتاب : 1874

پنجم ، 1396

دکتر ربیعا اسکینی

978-600-02-0123-4

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد مالی (جلد اول)

Financial Economics (Vol. 1)

كد كتاب : 1872

سوم ، 1396

فرانک جِی. فابوزی ، ادوین اچ. نیو ، گوفو زو

978-600-02-0121-0

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد مدیریت

Managerial Economics

كد كتاب : 1835

اول ، 1393

دکتر مصطفی شریف

978-600-02-0072-5

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی

Mathematical Economics Through Static Approach

كد كتاب : 1753

اول ، 1392

دکتر فرخنده جبل عاملی

978-964-530-967-9

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه ‌ریزی غیر خطی و کاربردهای آن در اقتصاد و مدیریت

Nonlinear Programming and Its Applications in Economic and Management

كد كتاب : 1729

اول ، 1392

دکتر ابراهیم حیدری

978-964-530-941-9

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

Panel Data Econometrics

كد كتاب : 1718

دوم ، 1393

دکتر زهرا کریمی تکانلو ، دکتر رضا رنج پور

978-964-530-924-2

قيمت : 85000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

عقد و اوراق استصناع : کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی

Istisna Contract and Securities : Applications of Istisna in Islamic Financial Markets

كد كتاب : 1705

اول ، 1392

دکتر محمد نقی نظر پور

978-964-8092-56-1

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد کلان جدید ( منشأ ، سیر تحول و وضعیت فعلی )

Modern Macroeconomics ( Its Origins, Development and Current State )

كد كتاب : 1685

چهارم ، 1396

برایان اسنودان ، هوارد آر. وین

978-964-530-879-5

قيمت : 360000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تاریخ عقاید اقتصادی

History of Economic Ideas

كد كتاب : 1670

دوم ، 1395

دکتر یدالله دادگر

978-600-02-0399-3

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد کشاورزی

Agricaltural Economy

كد كتاب : 1657

سوم ، 1395

دکتر نعمت‌ اله اکبری ، دکتر مصطفی شریف

978-964-530-845-0

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه)

Games Theory and It's Applications : Incomplete Information, Evolutionary and Cooperative Games

كد كتاب : 1652

چهارم ، 1396

دکتر قهرمان عبدلی

978-964-530-840-5

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مالیه بین ‌الملل

International Finance

كد كتاب : 1619

دوم ، 1396

دکتر بیتا شایگانی ، دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

978-964-530-798-9

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گستره اقتصاد اسلامی

The Domain of Islamic Economics

كد كتاب : 1608

دوم ، 1396

دکتر حسن سبحانی

978-964-530-784-2

قيمت : 300000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد کلان دینامیک (بیکاری ، تورم و رکود تورمی)

Dynamic Macroeconomics (Unemployment, Inflation and Stagflation)

كد كتاب : 1595

اول ، 1391

دکتر ابراهیم گرجی با همکاری آمنه جعفری قدوسی

978-964-530-767-5

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بخش عمومی

Economics of the Public Sector (Vol 1)

كد كتاب : 1583

اول ، 1391

ژوزف ای. استیگلیتز

978-600-5486-25-4

قيمت : 90000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)

Economics of the Public Sector

كد كتاب : 1543

اول ، 1391

دکتر هادی امیری ، دکتر روح‌ اله شهنازی ، دکتر زهرا دهقان شبانی ، زیر نظر دکتر الیاس نادران

978-600-5486-55-1

قيمت : 56000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي

Foundations of Islamic Public Sector Economics

كد كتاب : 1490

اول ، 1390

حسن آقانظري

978-600-5486-51-3

قيمت : 19000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد رسانه

Media Economics

كد كتاب : 1469

دوم ، 1394

دكتر ميثم موسايي

978-964-530-608-1

قيمت : 60000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بين الملل (تجارت و ماليه بين الملل)

International Economics : Trade and Financial Relations

كد كتاب : 1452

دوم ، 1393

دكتر عليرضا رحيمی بروجردی

978-964-530-587-9

قيمت : 275000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

خدمات مالي اسلامي

Islamic Financial Services

كد كتاب : 1411

اول ، 1389

محمد عبيدالله

978-964-530-539-8

قيمت : 44500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار تحليلي و استنتاجي: با استفاده از مايكروسافت - اكسل و آموزش گام به گام آن

Statistics: Analytical & Inferential: Using Microsoft® Excel

كد كتاب : 1373

اول ، 1389

دكتر اسرافيل كسرائي

978-964-530-481-0

قيمت : 64500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد صنعتی ( نظريه و كاربرد )

Industrial Economics ( Theory and Practice )

كد كتاب : 1355

ششم ، 1395

دكتر فرهاد خداداد كاشی

978-964-530-458-2

قيمت : 190000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مقدمه‌ اي بر ماليه عمومي در اسلام

Introduction for Public Finance in Islam

كد كتاب : 1348

اول ، 1389

مجيد رضايي دواني

978-964-530-451-3

قيمت : 30000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ماليه عمومي و انتخاب عمومي : جلد دوم

Public Finance and Public Choice : Vol.2

كد كتاب : 1315

اول ، 1388

جان كاليز ، فيليپ جونز

978-964-530-407-0

قيمت : 52000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

ماليه عمومي و انتخاب عمومي : جلد اول

Public Finance and Public Choice : Vol.1

كد كتاب : 1314

اول ، 1388

جان كاليز ، فيليپ جونز

978-964-530-406-3

قيمت : 53500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحولات اقتصادي ايران (2)

Developments of Iranian Economy (2)

كد كتاب : 1281

چهارم ، 1395

دكتر حسين صادقي ، دكتر علي قنبري

978-964-530-360-8

قيمت : 200000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد كلان ديناميك (نظريه‌ هاي رشد)

Dynamic Macroeconomics (Economic Growth)

كد كتاب : 1264

اول ، 1388

دكتر ابراهيم گرجي ، شيما مدني

978-964-530-342-4

قيمت : 33000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد كشاورزي

English for the Students of Agricultural Economics

كد كتاب : 1142

سوم ، 1395

دكتر علي اكبر جعفر پور بروجني - دكتر اصغر عابدي

978-964-530-218-2

قيمت : 100000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

فرجام سرمايه‌ داري : پيروزي يا فروپاشي يك نظام اقتصادي

Das Ende des Kapitalismus : Triumph oder Kollaps eines Wirtschaftssystemes

كد كتاب : 1110

دوم ، 1396

گرو ينر

978-964-530-181-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آزادسازي اقتصادي : از تئوري تا عمل

Economic Liberalization : Theory and Practice

كد كتاب : 1106

سوم ، 1396

دكتر عليرضا رحيمي بروجردي

978-964-530-177-2

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

تحولات اقتصاد ايران (1)

Developments of the Iranian Economy (1)

كد كتاب : 1098

سوم ، 1393

دكتر علی قنبری ، دكتر حسين صادقی

978-964-530-169-7

قيمت : 135000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد رياضي : روشها و كاربردها

Mathematical Economics : Methods and Application

كد كتاب : 1076

ششم ، 1390

دكتر علي سوري

978-964-530-141-3

قيمت : 72000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بانكداري الكترونيكي

Electronic Banking

كد كتاب : 1058

هشتم ، 1396

دكتر حسين عباسي‌ نژاد ، مينا مهرنوش

978-964-530-118-5

قيمت : 130000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درسنامه نظريه ‌پردازي علمی اقتصاد اسلامي

The Textbook of Scientific Theorizing in Islamic Economy

كد كتاب : 1051

پنجم ، 1396

حسن آقا نظري

978-964-7788-52-6

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد سلامت

Health Economics

كد كتاب : 1046

چهارم ، 1396

دكتر مجيد صباغ كرماني

978-964-530-103-1

قيمت : 150000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

همگرايي اقتصادي : ترتيبات تجاري منطقه‌ اي و بازارهاي مشترك

Economic Integration : Preferential Trading Arrangements and Common Markets

كد كتاب : 1017

چهارم ، 1396

دكتر عليرضا رحيمي بروجردي

978-964-530-066-9

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار توصيفي و احتمالات : با استفاده از مايكروسافت - اكسل و آموزش گام به گام آن

Statistics Descriptive & Probability : Microsoft® Excel

كد كتاب : 1005

اول ، 1388

دكتر اسرافيل كسرائي

978-964-530-050-8

قيمت : 51500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بين الملل (2) : ( ماليه بين الملل )

International Economics (2) : ( International Finance )

كد كتاب : 997

سوم ، 1394

دكتر سيد جواد پور مقيم

978-964-530-042-3

قيمت : 175000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظريه بازار و كاربرد آن براي منابع انرژي پايان پذير

Institute for International Energy Studies

كد كتاب : 943

پنجم ، 1394

دكتر مجيد احمديان

978-964-459-989-7

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

نظام اقتصاد طبيعي از راه زمين آزاد و پول آزاد

Die Naturliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld

كد كتاب : 826

اول ، 1383

سيلويو گزل

964-459-870-9

قيمت : 17500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

منتخبي از موضوعات در كتاب اقتصاد دفاع

Handbook of Defense Economics

كد كتاب : 780

دوم ، 1385

كيت هارتلي ، تاد ساندلر

964-459-818-0

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه در آينه تحولات

Development in the Light of Changes

كد كتاب : 765

اول ، 1383

دكتر سيدهادي عربي ، عليرضا لشكري

964-7788-09-6

قيمت : 17500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اصول كاربردی اقتصاد حمل و نقل

The Principles of Applied Transport Economics

كد كتاب : 735

دوم ، 1391

دكتر سيدابراهيم بيضايی

978-964-459-773-2

قيمت : 40000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بين‌ الملل (1) : تجارت بين‌ الملل

International Economics (1) : International Trade

كد كتاب : 733

اول ، 1382

دكتر سيدجواد پورمقيم

964-459-771-0

قيمت : 31000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد خرد ( 2 )

Microeconomics ( Vol. 2 )

كد كتاب : 711

سوم ، 1396

رابرت اس. پنديك ، دانيل ال. رابينفيلد

978-964-459-747-3

قيمت : 350000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

توسعه اقتصادي : مفاهيم ، مباني نظري ، نهادگرايي و روش‌ شناسي

Economic Development

كد كتاب : 663

هشتم ، 1396

دكتر محمود متوسلي

978-600-02-0433-4

قيمت : 270000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد خرد ( 1 )

Microeconomics (1)

كد كتاب : 598

هفتم ، 1396

رابرت اس. پنديك ، دانيل ال. رابينفيلد

978-600-02-0228-6

قيمت : 240000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد منابع تجديد شونده

Renewable Resource Economics

كد كتاب : 591

چهارم ، 1392

دكتر مجيد احمديان

978-964-459-626-1

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

The Jurisprudential Foundations of Islamic Economics

كد كتاب : 527

شانزدهم ، 1397

محمد مهدی كرمی ، محمد پورمند (نبی زاده)

978-600-02-0319-1

قيمت : 140000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

دغدغه‌ ها و چشم‌ اندازهاي اقتصاد اسلامي

Concern and Perspective in Islamic Economic

كد كتاب : 523

اول ، 1380

دكتر حسن سبحاني

964-459-546-7

قيمت : 8000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برنامه‌ ريزي اقتصادي

Economic Planning

كد كتاب : 509

نهم ، 1394

دكتر زهرا افشاري

978-964-530-868-9

قيمت : 95000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد تكاملي

Lehrbuch der Wirtschaftsentwicklung

كد كتاب : 505

اول ، 1380

هلموت آرنت

964-459-526-2

قيمت : 14000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد منطقه‌ای ( تئوری و مدلها )

Regional Economics ( Theory and Models )

كد كتاب : 503

چهارم ، 1395

دكتر مجيد صباغ كرمانی

978-600-02-0363-7

قيمت : 195000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

بازار - دولت : كاميابی ها ، ناكامی ها

Market-Government : Successes and Failures

كد كتاب : 484

دوم ، 1391

دكتر احمد توكلی

978-964-459-504-2

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بازار اجتماعي ( تجربه آلمان )

Social Market Economy ( Experience of Germany )

كد كتاب : 432

اول ، 1379

ديتر لش

964-459-444-4

قيمت : 2700 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار رياضي ( 2 )

Mathematical Statistics (2)

كد كتاب : 418

اول ، 1379

علي مدني

964-459-428-2

قيمت : 11500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

آمار رياضي ( 1 )

Mathematical Statistics (1)

كد كتاب : 417

اول ، 1379

علي مدني

964-459-427-4

قيمت : 11000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

گفتار و ابزار : روش شناسي تلفيقي علم اقتصاد

La Parole et l’outil

كد كتاب : 374

اول ، 1378

ژاك اتالي

964-459-375-8

قيمت : 6000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي

An Introduction to the Fundamentals of Microeconomics From the Islamic Perspective

كد كتاب : 365

دوم ، 1393

محمدجعفر انصاري ، عسگر ديرباز ، محمدمهدي كرمي ، محمدحسين كرمي

978-964-459-366-6

قيمت : 55000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

برگزيده نظريه هاي سازمان و مديريت

Selected Theories of Management

كد كتاب : 361

چهارم ، 1394

دكتر علي اكبر نيكو اقبال

978-964-530-433-9

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

سياست اقتصادی عمومی

Allgemeine Wirtschaftspolitik

كد كتاب : 352

اول ، 1378

اوتمار ايسينگ

964-459-355-3

قيمت : 7500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني اقتصاد اسلامي ( تلخيص و تكميل )

The Principles of Islamic Economy

كد كتاب : 318

ششم ، 1393

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-318-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پول در اقتصاد اسلامي

Money in Islamic Economy

كد كتاب : 152

چهارم ، 1390

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-152-5

قيمت : 14500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

English for the Students of Economics

كد كتاب : 149

چهاردهم ، 1394

الهه ستوده‌ نما ، ماري ويرجينياري احمدي ، زهرا آقا محمدي شيرازي

978-600-02-0167-8

قيمت : 2000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصادسنجی (1) : تك معادلات با فروض كلاسيك (جزء دوم)

Econometrics : ( Volume one ) Single Equations With Classical Assumptions : Part Two

كد كتاب : 143

یازدهم ، 1396

دكتر مسعود درخشان

978-964-459-143-3

قيمت : 250000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصادسنجی (1) : تك معادلات با فروض كلاسيك ( جزء اول )

Econometrics : ( Volume one ) Single Equations With Classical Assumptions : Part One

كد كتاب : 142

دوازدهم ، 1394

دكتر مسعود درخشان

978-964-530-427-8

قيمت : 165000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصادسنجي كاربردي ( موضوعات انتخابي )

Topics in Applied Econometrics

كد كتاب : 88

اول ، 1373

كنت اف. واليس

964-549-088-0

قيمت : 1500 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد كار و نيروی انساني

Labor Economics and Humanforce

كد كتاب : 85

هشتم ، 1396

دكتر حسن سبحانی

978-600-02-0518-8

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباني اقتصاد اسلامي

The Principles of Islamic Economy

كد كتاب : 55

نهم ، 1397

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-055-9

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

اقتصاد بخش عمومي (1)

Economic of the Public Sector (1)

كد كتاب : 48

سیزدهم ، 1391

دكتر احمد جعفري صميمي

978-964-530-116-1

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

الگوهاي اقتصادسنجي و پيش بينيهاي اقتصادي

كد كتاب : 36

اول ، 1370

رابرت پينديك ، دانيل روبينفيلد

964-459-036-8

قيمت : 1800 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

مباحثي در اقتصاد خرد : بازارها ، تعادل عمومي و اقتصاد رفاه

Debates in Microeconomics : Markets , General Equilibrium , Welfare Economics

كد كتاب : 31

دوازدهم ، 1396

دكتر جعفر عبادي

978-600-02-0282-8

قيمت : 180000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

پيشگامان توسعه

Pioneers of Development

كد كتاب : 23

پنجم ، 1391

پيتر بائر ، كالين كلارك و ديگران ، گردآوری: جرالد ام. ماير و دادلی سيرز

978-964-459-023-8

قيمت : 75000 ريال

اطلاعات بیشتر --->سمت

درآمدی بر اقتصاد اسلامی

An Introduction to the Islamic Economy

كد كتاب : 20

نهم ، 1393

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

978-964-459-020-7

قيمت : 120000 ريال

اطلاعات بیشتر --->