شورای سازمان

جلسات شورای «سازمان» دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت (نصف به علاوه یک کل اعضای شورا) معتبر است و اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شوراست.

 

اعضای شورای سازمان

•  دکتر محمد ذبیحی

•  دکتر محمد آریامنش

•  دکتر حمیدرضا خادمی

•  دکتر زهرا ابوالحسنی

• دکتر عبدالرسول فروتن

•  دکتر مرتضی عزتی

•  دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی

•  دکتر ابراهیم رضائی

•  دکتر محسن جوادی

 

وظایف و اختیارات شورای سازمان

1ـ تصویب آیین‌نامه داخلی شورا؛

2ـ تعیین خط مشی و برنامه‌های علمی و پ‍‍ژوهشی «سازمان» در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات «وزارت»؛

3ـ تصویب آیین‌نامه‌هاو شیوه‌نامه‌های پژوهشی «سازمان»؛

4ـ بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی «سازمان» و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛

5- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه زمان‌بندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛

6ـ تعیین داور یا هیأت داوران طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی «سازمان» معرفی می‌شود؛

7ـ ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی «سازمان»؛

8ـ تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی و مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌های مورد نیاز به منظور ارسال به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛

9ـ برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

10ـ تصویب آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

11ـ بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی کارکنان «سازمان» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

12ـ بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) «سازمان» و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس «سازمان»؛

13ـ بررسی و تصویب خدمات و تسهیلات رفاهی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط؛

14ـ تصویب آیین‌نامه‌های تألیف، ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار فعالیت‌های علمی و پژوهشی «سازمان»؛

15ـ انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس «سازمان» به شورا محول می‌شود.

 

به‌روزرسانی : 1400/06/27