«جایگاه‌ شناسی حکمت عملی» منتشر شد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۰ کد : ۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۴۵۳۵
سازمان مطالعه و تدوین به تازگی کتاب «جایگاه‌ شناسی حکمت عملی (در جستجوی علوم انسانی) » را منتشر کرد.
«جایگاه‌ شناسی حکمت عملی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی «سمت»، کتاب «جایگاه‌ شناسی حکمت عملی» حاصل پژوهشی مشترک بین سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. 

 به نقل از نویسندگان کتاب: «حکمت عملی به شاهراهی از دانش است برای عبور اندیشه‌های سترگ فلسـفی از سـپهر عقـل بـه واقعیت‌های روزآمد زندگی فردی و اجتماعی. ازاین‌رو، هدف از شناسـایی آن، نیـل بـه گزارشـی تاریخی از اندیشه‌های حکیمان کهن نیست؛ بلکه شناسایی مسیر عبور عقل بـه گسـتره نظامـات پایدار زیست بشر و تمدن انسانی است. پرورش‌یافته توسط حکیمان کلاسیک، دانشی است همراه با قانون‌های ایدئال ِاندیشه فلسف جهان هستی در دو گستره حکمت عملی و حکمت نظری؛ حکمت عملی بر شناسـایی عقـل از جهان انسان و کنش‌های انسانی نهاده شده و حکمت نظری بر موجوداتی متمرکز است که هستی ایشان برساخته اراده انسانی نباشـند. بنـابراین، حکمـت عملـی بـا فـراهم سـاختن امکـان ورود قانون‌های ایدئال به جهان انسانی، تدبیراتی بـرای نظام‌بخشـی بـه کردارهـای فـردی و اجتمـاعی به‌دنبال دارد؛ همان امری که علوم انسانی/ اجتماعی معاصر بـر آن اسـت تـا عهـده‌دار آن باشـد. نظامات اندیشه‌های انسانی و اجتماعی تنها همراه با قوانین عقل که حکمـت عملـی بیـان‌کننـده آنهاست این امکان را می‌یابند که از آسیب‌های زیست بشر بکاهند؛ زیرا مسیرعبور اندیشـه‌های فلسفی و عقلی بـه واقعیـت زنـدگی فـردی و اجتمـاعی از حکمـت عملـی می‌گـذرد و درواقـع، حکمت عملی تلاشی است برای شناسایی رابطه میـان فلسـفه و علـم انسـانی. بنـابراین، گرچـه حکمت عملی به اندیشه‌های اندیشمندان چند هزار سال گذشته نسب می‌برد، اما قانون‌هایی کـه برای نخستین بار در دوره‌های اسلامی در این بخش از حکمت شناسایی شـده، آن را بـه دانشـی رانا، بروز و مستقل از گذشته تبدیل کرده است. این نوشتار در مقام ایجاد گفتگویی علمی میان فلسفه شرق و غرب اسـت تـا آشـکار سـازد چگونه فلسفه حکیمان مسلمان به شکلی متفاوت از جریان جاری فلسفه غرب از کندی، فارابی، ابن‌سینا، بهمن‌یار، لوکری، ابوالحسن عامری، ابوزید بلخـی، ابـن‌مسـکویه، خواجـه نصـیرالدین علامه حلی، شهابالدین سـهروردی، شـهرزوری، میردامـاد تـا ملاصـدرای شـیرازی و طوسی، سپس از عصر ملاصدرا از شاه محمد دارابی، حکیم ملاعلـی نـوری، ملااسـماعیل خواجـوئی، حکیم سبزواری، آقاعلی حکیم طهرانی زنوزی، ملاعبدالله زنـوزی تـا علامـه رفیعـی قزوینـی و علامه طباطبایی به این مبحث گام نهاده‌اند و همچنان در همان راستایی کـه بـه غایـات وجـودی می‌انجامد پیشروی می‌کنند. در این کتاب دیـدگاههای ارسـطو، فـارابی، ابن‌مسـکویه، ابن‌سـینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا، رنه دکارت، ایمانوئل کانـت، امیـل دورکـیم، مـاکس وبـر، علامه طباطبایی، جان سرل و آنتونی گیدنزدر باب حکمت عملی گزارش و نسبت به ایده اصلی‌کتاب یعنی آشکارسازی جایگاه حکمت عملی به‌مثابه فلسفه‌علوم انسانی، سنجیده شده است. ... »

کلید واژه ها: حکمت عملی تازه های نشر جایگاه شناسی


( ۱ )

نظر شما :