«فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی» منتشر شد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۰ کد : ۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۴۷۵
سازمان مطالعه و تدوین به تازگی کتاب «فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی» را منتشر کرد.
«فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی «سمت»، کتاب «فرهنگ زبان‌ آموز پیشرفته فارسی» یکی از جدیدترین آثار گروه زبان‌شناسی «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها» است و این کتاب نخستین فرهنگ زبان‌آموز تک‌زبانه فارسی برای سطح پیشرفته است که به منزله کتابی مرجع برای کسانی که فارسی را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می‌آموزند طراحی و تدوین شده است.

 به نقل از نویسنده‌ کتاب: «فرایند طراحی، نگارش، بررسی و بازنگری، تعدیل و نهایی‌سازی طرح تدوین این فرهنگ چند ماهی به طول انجامید و مراحل اجرایـی آن از سـال 1384 آغاز شد. یکی از نخستین تصمیم‌ها مربوط به حجم فرهنگ، تعداد سرواژه‌ها و ساختار کلان (یا کلان‌ساختار) آن بـا توجـه بـه کـاربران (مخاطبـان) و اولویت‌ها و راهبردهای انتشاراتی سازمان «سمت» بود. از اینجا به فرهنگی یک جلدی با نزدیـک بـه نهـصد صـفحه و مهـمتـرین سـرواژه‌هـای مـورد نیـاز زبان‌آموزان فارسی در سطح پیشرفته رسیدیم؛ البته همراه با مجموعه گوناگونی از اطلاعات مکمل، کلی و راهنما که در بخش‌های پیشین و پـسین ارائـه می‌گردد.

در ساختار خُرد (یا خرد ساختار) فرهنگ (یعنی ساختار هر مدخل، شامل سرواژه و مجموعه اطلاعاتی که در زیر آن می‌آید)، تنها آگـاهی‌هـای سودمند برای زبان‌آموز درنظرگرفته‌شد، از جمله: نشانه بسامد کاربرد واژه، تصویر در صورت نیاز، صورت‌های نوشـتاری یـا گفتـاریِ دیگـرِ واژه، آوانگـاریِ تلفظ رسمی و در موارد لزوم، گونه گفتاری (محاورهای) آن، بُرش‌های معناییِ تفکیک شده با شماره و مقوله دسـتوری هـر بُـرش، گونـه زبـانی یـا حـوزه تخصصیِ سرواژه، تعریف به زبان ساده، شاهد مثال برگرفته از پیکره زبانی و برخی منابع دیگر، ارجاع به سرواژه دیگر در صورت نیاز، اشاره بـه نکتـه‌هـای کاربردی، مهمترین صورت‌های اشتقاقی، ترکیبی یا عبارت‌های اصطلاحیِ مرتبط با سرواژه، همایندهای رایج، مترادف‌ها یا متضادهای سرواژه و ارجاع بـه تصویرهای گروهی یا رنگی.

آشکار است که هر یک از آگاهی‌های یاد شده در جایی که نیاز باشد، ارائه می‌شوند.

مراحل اجرای طرح را می‌توان چنین برشمرد: طراحی کلان‌ساختار و خردساختار پیکره بنیاد فرهنـگ، طراحـی، برنامـه‌نویـسی و ایجـاد دادگـان اختصاصی فرهنگ، تدوین فهرست کامل سرواژه‌ها و بسامد آنها در درون دادگان، تفکیک معانی با بهره‌گیری از داده‌های پیکرهای، ارائه تعاریف برپایـه دو پژوهش جداگانه برای تعیین فهرست واژگان محدود تعریف و الگوهای ساده و یکسان تعریف، تعیین فهرست مقوله‌های دستوری، گزینش تصویر و فرایند تصویرگری، ارائه تلفظ سرواژه‌ها با شیوه ساده آوانگاری، گزینش مجموعه نشانه‌ها و ارجاع‌ها، گزینش مثال‌هـا، ترکیـب‌هـا و اصـطلاحات مـرتبط از درون پیکره. ...
 

کلید واژه ها: تازه‌های نشر فارسی زبان آموز زبان شناسی


( ۶ )

نظر شما :

sardar ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۸
خوب