«تفکر انسان شناسانه» در دسترس عموم قرار گرفت

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۰ کد : ۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۸۶
سازمان مطالعه و تدوین به تازگی کتاب «تفکر انسان شناسانه» را منتشر کرد.
«تفکر انسان شناسانه» در دسترس عموم قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی «سمت»، کتاب ( تفکر انسان شناسانه - راهنمایی کاربردی برای دانشجویان ) یکی از جدیدترین آثار گروه باستان‌شناسی «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها» است که در ۲۱۶ صفحه برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی درس «مبانی تطور انسان (انسان‌شناسی فیزیکی)» و سایر علاق‌مندان به مباحث علوم انسانی منتشر شده است.

به نقل از مترجم کتاب: «انسان‌شناسی در مقام یک رشته علمـی نیازمنـد روش‌هـایی اسـت تـا از وادی گمـان بـه عرصـه تحقیق درآید. کتاب حاضر تلاشی است در طرح و بحث مقدماتی برخی از مهـم‌تـرین مسـائل روششناسی در انسان‌شناسی. نویسندگان کتاب کوشیده‌اند بی‌آ‌‌ن که به دام ساده‌سـازی بیفتنـد، مجادلات پیچیده اهل فن را به ساده‌ترین صورت عرضه‌کنند. مباحث در کلیت خود از عمـق و انسجام برخوردارند و بر این حسن باید رسایی کلام و تنوع دیدگاه‌های طرح‌شده را نیز افـزود. نویسندگان همچنان‌که از ساده‌انگاری و تحمیل افراطی روش‌هـای علـوم تجربـی و آمـاری بـر پژوهش‌های انسان‌شناسی و باسـتان‌شناسـی پرهیـز کـرده‌‌انـد، از درافتـادن بـه نکتـه گیـری‌هـای غیرعملی دیدگاه‌های پسامدرن افراطی نیز پرهیخته‌اند. درک منزلت ویژه علم انسان‌شناسـی در میانه‌ی این سرحدها ظرافتی می‌طلبد که نویسـندگان کوشـیده‌انـد حـدود اجمـالی آن را بـا ذکـر نمونه‌های کاربردی و گاه خاطرات خواندنی ترسیم کنند. آن ها کورکورانه از دیـدگاه خاصـی جانبداری نمی‌کنند و درعین‌حال از کفایـت تبیینـی نظریـه هـا، آنجـا کـه موجـه اسـت، بهـره می‌برند . اما این کتاب برای شماری از پژوهندگان حوزه‌های دیگر نیز جذابیت دارد. فصـل اول برای بسیاری از فرهیختگان ایران‌دوست، فصل‌های چهارم، پنجم و هفتم برای علاقـه‌منـدان بـه فلسفه علم، فصلهای دهم و یـازدهم بـرای جوینـدگان زیسـتشناسـی، فصـل دوازدهـم بـرای پرسشگران بحث‌های فمینیسـم و جنسـیت، و قسـمت چهـارم از فصـل سـیزدهم بـرای مشـتاقان زبانشناسی جالب خواهد بود. ... »

کلید واژه ها: تازه‌های نشر باستان‌شناسی


نظر شما :