«مشاوره و توانبخشی تأدیبی» منتشر شد

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۵ کد : ۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۲۶
سازمان مطالعه و تدوین به تازگی کتاب «مشاوره و توانبخشی تأدیبی» را منتشر کرد.
«مشاوره و توانبخشی تأدیبی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی «سمت»، کتاب «مشاوره و توانبخشی تأدیبی»  یکی از جدیدترین آثار گروه علوم تربیتی «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها» است که در ۵۲۸ صفحه برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته‌های مشاوره توان‌بخشی و اصلاح و تربیت ترجمه شده است و دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره، و جزا و جرم‌شناسی نیز می‌توانند از این کتاب مبنایی استفاده کنند. 

به نقل از مترجم کتاب: «روان‌درمانی و مشاوره مجرمان چالشی بی‌مانند است؛ امـا دشـوارتر از آن فـراهم آوردن منبعـی است که رویکردها، سبک‌ها، نظریه‌های زیربنایی و تحولات بـی‌شـمار ایـن حـوزه را مـنعکس کند. نویسندگان کتاب «مشاوره و توانبخشی تأدیبی» این کـار را ماهرانـه انجـام داده‌انـد. شـاید مطالعه‌ی چندین کتاب در این حوزه هم نتواند شـناختی جـامع و روزآمـد، آنگونـه کـه در ایـن کتاب عرضه شده است، به دست دهـد. نویسـندگان کتـاب مسـائلی را کـه مشـاوران تـأدیبی و مراجعانشان با آنها مواجه‌اند، به شیوهای عالی تحلیل کرده‌اند. کتـاب از لحـاظ بررسـی نظریـه‌ی روان‌پویشی و رویکردهای اولیه به گروه‌درمانی و محیط‌درمانی بی‌ماننـد اسـت و در آن بینشـی مهم درباره‌ی بهترین شیوه‌های معاصر این حوزه ارائـه شـده اسـت. تجربـه‌ی کـاری نویسـندگان بـا مؤسسـه‌هـای تـأدیبی ایـالات متحـده در سراسـر کتـاب نمایـان اسـت، طـوری کـه توانسـته انـد نمونه‌هایی واقعی برای نظریه‌های پیچیده‌ی رفتار ارائه دهند. ... »
 

کلید واژه ها: تازه‌های نشر روان‌شناسی علوم تربیتی


( ۱ )

نظر شما :