مطالب مرتبط با کلید واژه

جمیله علم الهدی


حقیقت انسان از نیاز، استعداد و عاطفه تشکیل شده است
گفت‌وگو با مؤلف کتاب «نظریه رشد به مثابه فلسفه روانشناسی»؛

حقیقت انسان از نیاز، استعداد و عاطفه تشکیل شده است

مهدی عاشوری یکی از مؤلفان کتاب «نظریه رشد به مثابه فلسفه روانشناسی» توضیح داد که بنیان‌های نظری در حوزه رشد با یکدیگر در تعارض هستند به خصوص آنجا که صحبت از حق عاملیت است؛ در موضوع تغییرات رشد، برخی نظریات برای انسان و برخی دیگر برای شرایط اجتماعی، حق عاملیت قائل هستند.

ادامه مطلب