مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس گروه


اسامی کارشناسان مدیریت پژوهشی

نام کارشناس گروه‌های تخصصی شماره داخلی پست الکترونیکی  خانم محمدی جاهدی   علم اطلاعات و دانش‌شناسی  ۳۳۱  Library@samt.ac.ir   خانم برهمند   علوم اجتماعی اسلامی - باستان‌شناسی - هنر - ارتباطات، رسانه و فرهنگ  ۳۲۳  M.berahmand@samt.ac.ir   خانم صادقیان   حکمرانی دانش بنیان - حکمرانی و سیاستگزاری - مدیریت- انقلاب اسلامی  ۲۸۷  sadeghian@samt.ac.ir   خانم شجاعی   حقوق - تاریخ - علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ...