مطالب مرتبط با کلید واژه

نشریهدفتر نشریات علمی

دفتر نشریات علمی تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۲۹۵)   معرفی با عنایت به رسالت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در زمینه نشر و گسترش دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران و فراهم ساختن امکان تبادل اطلاعات بین محققان و متخصصان ...