مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت نظارت علمی فنیمعرفی معاونت نظارت علمی- فنی

سرپرست معاونت نظارت علمی-فنی «سمت»: دکتر سید حسن میرفخرایی تلفن: ۴۴۲۶۳۳۰۹-۰۲۱   معرفی   وظایف و اختیارات   واحدهای تابعه - مدیریت طراحی و تدوین - مدیریت نظارت فنی - نشر الکترونیک