گردشگری (ماهیت و مفاهیم)

Tourism (Nature & Concepts)گروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۱۰۳۴
نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، مهدی سقایی
Mohammad Hossein Papoli Yazdi , PhD , Mehdi Saqai
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-086-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

در عصر پسامدرنیسم تولید اوقات فراغت از دستاوردهای فن‌آوری مدرن است و به همین دلیل در ساختار مدیریتی کشورهای پیشرفته روش‌های مصرف اوقات فراغت به یک عمل اقتصادی و سرمایه‌محور به نام گردشگری می‌انجامد. این کتاب با هدف تحلیل مفاهیم و اصول فلسفی بر ضرورت توجه بر این صنعت مهم تأکید می‌‌کند؛ صنعتی که دو روی یک سکه است، یک روی آن صلح و امنیت و تسهیل در امور است و روی دیگر آن ساختارشکنی. نگارنده در شش فصل با طرح مبانی نظری به رابطۀ میان گردشگری با مدرنیته، پسامدرنیته و فراپسامدرن می‌پردازد و نتیجۀ غایی از توسعۀگردشگری پایداری را که توأم با عدالت اجتماعی و جغرافیایی باشد، در رعایت راهکارهایی برمی‌شمرد که طی یک مدل مفهومی در کتاب آمده است.

پیشگفتار

فصل اول: تعاریف و مفاهیم گردشگری اهمیت گردشگری
تعاریف و مفاهیم
گردشگری از نظر شرعی
مفاهیم پایه گردشگری

فصل دوم: گونه‌شناسی گردشگری گونه‌های گردشگری
نظریه‌های گردشگری
دیدگاه اقتصادی
دیدگاه اجتماعی ـ فرهنگی
دیدگاه زیست‌محیطی
دیدگاه سیاسی

فصل سوم: مدرنیته و گردشگری اوقات فراغت
گردشگری و فناوری
تبارشناسی گردشگری
گردشگر در مدرنیته اولیه
گردشگری در مدرنیته علیا (میانی)
گردشگری در مدرنیته متأخر

فصل چهارم: پسامدرنیته و گردشگری پسامدرن
پسامدرنیته
گردشگری پسامدرن
الگوهای فضایی گردشگری
گردشگری شهری
گردشگری روستایی
گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی)
گردشگری در طبیعت (طبیعت‌گردی)

فصل پنجم: فراپسامدرن و گردشگری بسترهای فناورانه
بسترهای اقتصادی
گردشگری و جهانی شدن
گردشگری الکترونیکی

فصل ششم: نتیجه‌گیری نتیجه غایی از توسعه گردشگری
کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا و صنعت گردشگری در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمکی درس «گردشگری» به ارزش 2 واحد منظور شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :