مدیریت تحول سازمانى

Management of Organizational Developmentگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۲۵۰
نویسنده (ها) : دکتر محمدسعید تسلیمى
Mohammad Saeid Taslimi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0089-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: کلیات
فصل اول: تاریخچه و مبانی بهبود
فصل دوم: تحول سازمانی و نگرشهای جدید به مباحث بهبود
فصل سوم: ابعاد بهبود (بررسی متغیرها و نقش آنها در تحول)

بخش دوم: مدیریت تحول نیروی انسانی
فصل چهارم: توسعه در رفتار عمومی کارکنان
فصل پنجم: آموزشهای مرتبط با بهبود سازمانی
فصل ششم: ویژگیهای برنامه بهبود با تأًکید بر ابعاد رفتاری

بخش سوم: مدیریت تحول ساختار
فصل هفتم: شناخت ساختار و مطالعات مبنایی
فصل هشتم: ویژگیهای برنامه بهبود سازمانی با تأکید بر ابعاد ساختاری

بخش چهارم: مدیریت تحول خط مشی
فصل دهم: ویژگیهای برنامه بهبود سازمانی

بخش پنجم: مدیریت تحول فنون و تکنولوژی
فصل یازدهم: تکنولوژی و تحول
فصل دوازدهم: ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر روشها و فنون

بخش ششم:توانمندسازی و تحلیل نیازهای سازمان
فصل سیزدهم: سازمان و توانمندی
فصل چهاردهم: تحلیل نیازهای ساختاری، رفتاری، خط مشی‌گذاری و تکنولوژیک

پیوستها
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت تحول سازمانی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :