مناقصات و مزایدات - آرشیو

آگهی مناقصه‌ی عمومی و یک مرحله‌ای خرید کابل برق

آگهی مناقصه‌ی عمومی و یک مرحله‌ای خرید کابل برق

سازمان «سمت» در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه‌ی عمومی یک مرحله‌ای، نسبت به خرید کابل‌های برق مورد نیازساختمان درحال ساخت خود از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید.