مطالب مرتبط با کلید واژه

ترجمه


همکاری در تألیف و ترجمه کتاب

استاد ارجمند: برای همکاری در تألیف و ترجمه با «سمت» با توجه به نوع اثر خود یکی از فرم‌های ذیل را تکمیل نمایید.  فرم (طرح / کتاب) تألیف و تصنیف  فرم (طرح / کتاب) ترجمه   قبل از تکمیل فرم، به نکات ذیل توجه کنید: * از ...